พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 118
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 ตุลาคม 2486
 • การศึกษา :
   - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Hospital and Health Adminstration) The University of Alabama in Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Science The John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิชาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  148/9 ซอยประดิพัทธ์ 2 ถนนประดิพัทธ์
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2271 3180
  โทรสาร : 0 2271 3180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5151 9977, 08 1450 6041
  e-Mail : dr.ys.legal@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2558
  • 2. ประธานอนุกรรมาธิการ จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558
  • 3. กรรมาธิการพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2558
  • 4. กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2558
  • 5. สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2539-43
  • 6. กรรมการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต รุ่น 32-37
  • 7. ที่ปรึกษาแพทยสภา พ.ศ. 2529-2531
  • 8. ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2528-2531
  • 9. ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2529-2531
  • 10. กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2533-2534
  • 11. กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2533-2534
  • 12. อาจารย์พิเศษ บรรยายแก่นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ และมหาวิทยาลัยอลาบาม่า แห่งเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา
  • 13. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงาน และเสนอแนะนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2535
  • 14. กรรมการประสานงานติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
  • 15. กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
  • 16. กรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พ.ศ. 2539-43
  • 17. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2545-2547
  • 18. กรรมการคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (ศสปป.) พ.ศ. 2545-2546
  • 19. กรรมการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2546
  • 20. กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) พ.ศ. 2545-2547
  • 21. กรรมการคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2545-2547
  • 22. กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 คณะที่ 5 และคณะที่ 6 พ.ศ. 2545-2547
  • 23. กรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2545-2547
  • 24. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. 2545-2547
  • 25. ประธานคณะกรรมการระดมทุนของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2547
  • 26. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • 27. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2548-2550
  • 28. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
  • 29. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 สมัย (พ.ศ. 2547-2555)
  • 30. ประธานกรรมการคัดเลือกครูตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูประจำปี 2551-2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2536
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2535
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later