นางเมธินี  เทพมณี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 117
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเมธินี  เทพมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2502
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration University of Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  61 หมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 0 2280 1035
  โทรสาร : 0 2719 3717
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1174 7996
  e-Mail : methini.t@opm.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. เป็นหัวหน้า/รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ
  • องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT)
  • รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สมัยที่ 13 ่ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ บรูไนดารุสซาลาม
  • สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ปี ค.ศ.2015 ณ สำนักงานใหญ่ ITU นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  • รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ค.ศ. 2014 ณ เมืองปูวาน สาธารณรัฐเกาหลี
  • การประชุมอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ TELSOM ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียตนาม
  • การประชุมเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ
  • หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเวีย
  • 2. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั่วราชอาณาจักรของกรมสรรพากร 2532
  • ฝ่ายบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ราชพัสดุทั่วราชอาณาจักรของกรมธนารักษ์ 2541
  • ฝ่ายเลขานุการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (กรอบระยะเวลา 2552 - 2556)
  • 3. อาจารย์พิเศษ/พัฒนาหลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา "Management Information Systems & Systems Analysis and Design"
  • ผู้ผลิตหลักสูตรร่วมวิชา "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธีรรมาธิราช
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later