นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 116
 • ชื่อ-สกุล :
  นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  4 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์โครงการ 2 ซอยลาซาล 29 ถนนสุขุมวิท 105
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ : 0 2399 2204
  โทรสาร : 0 2398 7571
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1935 6143
  e-Mail : mingquan.w@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2. ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
  • 3. ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป.
  • 4. กรรมการ
  • กรรมการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สวพส.
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สพภ.
  • กรรมการในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.
  • กรรมการในคณะกรรมการบริษัทไม้อัดไทย จำกัด มอท.
  • กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ อสส.
  • 5. ประธานกรรมการ/กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการที่หน่วยงานต่างๆ แต่งตั้ง เช่น
  • คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก
  • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติเป็นกรรมการ
  • คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการของประเทศ
  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
  • คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
  • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง
  • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล
  • คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์การชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later