นายมนู  เลียวไพโรจน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 115
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมนู  เลียวไพโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 ตุลาคม 2486
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science (Econ.) University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย
  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ : 0 2379 7703
  โทรสาร : 0 2379 6403
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1803 2727
  e-Mail : leopairote@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2542-2547)
  • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ.2537-2542)
  • ประธานธานคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545-2549)
  • ประธานสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (2548-2554)
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557-2558)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2541
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2536
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later