นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 111
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 ธันวาคม 2495
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 หมู่ที่ 10 ถนนเทศบาล 7
  ต. ละแม อ. ละแม
  จ. ชุมพร 86170
  โทรศัพท์ : 077 559 013
  โทรสาร : 077 559 048
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1970 6997
  e-Mail : paitoon.csr@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • นายกเทศมนตรีตำบลละแม จังหวัดชุมพร
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สปช.
  • กรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปช.
  • กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปท้องถิ่น สปท.
  • คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย (ครม. สปท. สนช.)
  • คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • คณะกรรมการประสานงาน 2 ฝ่าย (สนช. สปท.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later