นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต

 • เลขประจำตัวสมาชิก 110
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มิถุนายน 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  5 สนง.คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2247 0901 ต่อ 2424
  โทรสาร : 0 2640 9348
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1739 8381
  e-Mail : perm_oncb@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • การดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later