พลเอก พหล  สง่าเนตร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 106
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก พหล  สง่าเนตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 ตุลาคม 2494
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Physics) University of California Losangeles (ucla) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Physics) The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  32/19 หมู่ที่ 4 ซอยสันติ (กรุงเทพนนท์ 3) ถนนกรุงเทพนนท์
  ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2527 2804
  โทรสาร : 0 2525 2085
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1424 8581
  e-Mail : pahol@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมปัองกันประเทศ และพลังงานทหาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later