นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 105
 • ชื่อ-สกุล :
  นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 สิงหาคม 2483
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - Master of Public Health University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Health Sciences in Epidemiology Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/17 หมู่บ้านการ์เด้นโฮม ซอยอัมพร 6 ถนนพหลโยธิน 60
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2532 2999
  โทรสาร : 0 2533 8111
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2089 3555
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการที่ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเซียอาคเนย์
  • กรรมการประเมินผลของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
  • รองผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยทองเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค (Disease burden)
  • ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชา Maternal & Child Health, School of Public Health, University of North Carolina. USA.
  • นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
  • นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • สมาชิกวุฒสภา สรรหา ภาควิชาชีพ พ.ศ. 2551-2557
  • เลขาธิการ AFPPD (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development)
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later