คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 104
 • ชื่อ-สกุล :
  คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สถานที่ติดต่อ :
  249/89 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 47 ถนนรามคำแหง
  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ : 0 2373 9207
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1840 3696
  e-Mail : projanasunan@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2541)
  • กรรมการแพทยสภา (วาระปี 2542-2544, 2558-2560)
  • รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2544)
  • ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2551-2556, 2557-2558)
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2556)
  • คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบภาคพลเมือง คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2558)
  • คณะที่ปรึกษาคณะทำงานวิชาการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองทองคำหรือพื้นที่ศักยภาพแร่ (พ.ศ. 2558)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติเวชศาสตร์ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (พ.ศ. 2558)
  • คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2558)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later