นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 101
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2494
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Graduate Certificate in Senior Management Manchester University ประเทศอังกฤษ
   - Certificate in Public Budgetting and Finance Management Institute for Tax Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/16 หมู่บ้านดุสิษตาลัย ซอยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนาภิเษก
  เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2452 4456
  e-Mail : pongsakti11@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
  • ปลัดกรุงเทพมหานคร
  • รองปลัดกรุงเทพมหานคร
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
  • กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
  • กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • : ประธานกรรมการบริหาร
  • : ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
  • กรรมการบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)
  • อนุกรรมการไต่สวนฯ (หลายคณะ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  • อนุกรรมการดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพหรือที่ก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จำเป็น คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • อนุกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคล และค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later