นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 099
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มกราคม 2490
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Economics) North East Missouri State Teachers College ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Public Administration (Public Administration) California State College Hayward ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1970 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2314 5656
  โทรสาร : 0 2718 0347
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1987 1225
  e-Mail : petipongp@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • 2. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  • 3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • 4. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 5. กรรมการกฤษฎีกา
  • 6. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2533
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later