นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 098
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มกราคม 2513
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration (International Business) The University of Birmingham ประเทศสหราชอาณาจักร
   - Doctor of Business Administration (International Business) University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
   - Postgraduate Diploma in Business Administration (International Business) The University of Birmingham ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/166 หมู่ที่ 11 ซอยแข็งขัน 4 ถนนพหลโยธิน
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2531 1111
  โทรสาร : 0 2531 1299
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1899 8941
  e-Mail : piyathida.ying@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later