นายปรีชา  บุตรศรี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 094
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปรีชา  บุตรศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มิถุนายน 2494
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   - นักปกครองระดับสูง โรงเรียนนักปกครองระดับสูง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   - Management Government in Public Sector The Australian National University (anu)
 • สถานที่ติดต่อ :
  102/40 ซอยสรงประภา 18 ถนนสรงประภา
  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2566 2233
  โทรสาร : 0 2566 2233
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3312 2233
  e-Mail : preechaboodsri@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด (อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, นครปฐม, ปทุมธานี)
  • อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later