นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 092
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 มิถุนายน 2491
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  91 ถนนพิพิธประสาท
  ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม
  จ. นครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 034 242 676
  โทรสาร : 0 2143 9479
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1432 4144, 08 9920 7824
  e-Mail : prasit_atn@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 - 2549
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2558
  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2556 - ถึงปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2541
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later