นายประมนต์  สุธีวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 089
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประมนต์  สุธีวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 สิงหาคม 2482
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science in Mechanical Engineering The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาโททางวิศวกรรมเครื่องกล The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   - การจัดการชั้นสูง Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  12 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-อาวุโส (เกษียณตั้งแต่ปี 2542)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2551
  • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
  • สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later