นายประภาศ  คงเอียด

 • เลขประจำตัวสมาชิก 088
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประภาศ  คงเอียด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 มกราคม 2505
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - International Tax Program Certificate and Master of Laws (Tax Law) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  e-Mail : prapas.k@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากรกลาง
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ศาลอาญา
  • ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ ระดับ 10) กระทรวงการคลัง
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • กรรมการธนาคารออมสิน
  • กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
  • กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด
  • อดีตประธานกรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
  • อดีตกรรมการบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  • อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later