นายบวรเวท  รุ่งรุจี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 082
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบวรเวท  รุ่งรุจี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  103/195 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2953 3295
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1618 4057, 08 4874 8972
  e-Mail : borvornvate@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ขับเคลื่อนการบรหารจัดการด้านวัฒนธรรม ทั้งด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ด้านหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและนาฏศิลป์ ได้แก่ จัดทำโครงการ ยลวังหน้ายามเย็น เยือนพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night Museum ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
  • จัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
  • จัดทำแผนโครงการปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุ
  • จัดทำห้องสมุด ปิยมหาราชรฤก
  • จัดแสดงและให้บริการหนังสืออันเกี่ยวเนื่องใน รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • จัดทำแผนแม่บทพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ ในระยะสั้น 1-2 ปี มุ่งสู่การจัดเก็บให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4) หนังสือโบราณสมุดไทยของกรมศิลปากร โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ทันสมัย ในรูปแบบ Digital Archive และ Digital Library
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later