นางนินนาท  ชลิตานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 080
 • ชื่อ-สกุล :
  นางนินนาท  ชลิตานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 พฤศจิกายน 2496
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านการบริหารงบประมาณภาครัฐ University of California Losangeles (ucla) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  229 ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9969 6160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
  • รองปลัดกรุงเทพมหานคร
  • ปลัดกรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้งด้านบริหารกิจการการเลือกตั้ง (สมัยนายยุวรัตน์ กมลเวชช)
  • อนุกรรมการ ป.ป.ช.
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
  • ประธาน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด กรุงเทพมหานคร
  • อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน กรุงเทพมหานคร
  • นายกสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ ๑
  • นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 20
  • ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later