นายนิกร  จำนง

 • เลขประจำตัวสมาชิก 079
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิกร  จำนง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master of Art Teaching Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 อาคารพรรคชาติไทยพัฒนา ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2243 8072, 0 2243 5590
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3554 4424
  e-Mail : nikorn.sk@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 4 ท่าน
  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • อดีตรองประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
  • อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
  • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
  • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later