นางนรรัตน์  พิมเสน

 • เลขประจำตัวสมาชิก 078
 • ชื่อ-สกุล :
  นางนรรัตน์  พิมเสน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  121/116 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านประวัติอนันต์ ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-6-2
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2023 3996
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2342 2277
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง เลขาธิการวุฒิสภา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รับราชการตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
  • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการในคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  • กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later