พลเอก นคร  สุขประเสริฐ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 077
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก นคร  สุขประเสริฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กุมภาพันธ์ 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  604 ซอย 12 ถนนพิบูลละเอียด
  ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา
  จ. นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044 274 209
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6648 7865
  e-Mail : birth_ns@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
  • ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
  • รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา
  • ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later