นายธานินทร์  ผะเอม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 074
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธานินทร์  ผะเอม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 เมษายน 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science (International Trade and Finance) The University of Lancaster ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  1853 ถนนอรุณอมรินทร์ 55
  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2424 0887
  โทรสาร : 0 2281 1123
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1909 0525
  e-Mail : thanin@nesdb.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • งานวางแผนเตรียมพร้อมและพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง
  • ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคใต้) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนในภาพรวมและรายสาขา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later