พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 073
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 เมษายน 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทั่วไป) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  222/101 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอย 9 ถนนราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
  ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2191 9644
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1999 1616
  e-Mail : t_samutsakorn@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ด้านความมั่นคง การเมืองการปกครอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later