นายธวัชชัย  ฟักอังกูร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 072
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธวัชชัย  ฟักอังกูร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 ธันวาคม 2493
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  653 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1913 7656
  e-Mail : peki2435@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2550
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later