ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 069
 • ชื่อ-สกุล :
  ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 เมษายน 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - Doctor of Philosophy (โรคพืช (plant Pathology)) The Haryana Agricultural University ประเทศอินเดีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  91/125-126 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา
  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1558 9393
  e-Mail : ppmtharmma@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 2556-2557, Executive/administrative staff (Dean of Faculty of Business), Asian University
  • 2551-2556, ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สกอ.ศธ.
  • 2545-2556, กรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา/คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สกอ.ศธ.
  • 2551-2556, กรรมการนโยบายวิจัยการอุดมศึกษา/คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สกอ.ศธ.
  • 2555-2556, อธิการบดี (รักษาการครั้งที่ 2) มร.รำไพพรรณี
  • 2554-2555, อธิการบดี (รักษาการครั้งที่ 1) มร.รำไพพรรณี
  • 2539 - ปัจจุบัน, ได้รับการโปรดเกล้าเป็นกรรมการสภาฯ สภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  • 2551-2554, คณะบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์
  • 2545-2549, คณะบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2545-2545, รองอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง
  • 2539-2543, คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์
  • 2537, ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นคนแรกในสาขาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ (Phytopathology)
  • 2532-2539, รองคณะบดีและเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later