นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 068
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มกราคม 2509
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
  78 หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีเอกไรซ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง
  จ. นนทบุรี 11110
  โทรศัพท์ : 0 2922 5380
  โทรสาร : 0 2925 9442
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7815 5454
  e-Mail : thaneadpon@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษา ตำแหน่ง ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • 2. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 3. กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later