พลเอก ธงชัย  สาระสุข

 • เลขประจำตัวสมาชิก 066
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ธงชัย  สาระสุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 กรกฎาคม 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  117/1 ห 35 สงเคราะห์กองทัพบก ถนนประชาธิปไตย
  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2572 1301
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1931 4890
  e-Mail : thongchai_1935@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปฏิบัติราชการสนามชายแดน ตามแผนป้องกันประเทศ
  • ปฏิบัติราชการตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
  • ปฏิบัติราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ปี 2549, ปี 2552, ปี 2553 และปี 2557)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later