ร้อยเอก ทินพันธุ์  นาคะตะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 064
 • ชื่อ-สกุล :
  ร้อยเอก ทินพันธุ์  นาคะตะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 มีนาคม 2477
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Arts (Political Science) Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Political Science) Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/226 บ้านสหกรณ์ ถนนเสรีไทย 57
  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5138 0091
  e-Mail : thinapan.nakata@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  อาจารย์ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535)
  • วุฒิสมาชิก (พ.ศ. 2531 - 2539)
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2534 - 2535)
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) (พ.ศ. 2523 - 2531)
  • กรรมาธิการร่างและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2534)
  • คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2516 - 2517, 2521 - 2523)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2536
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2533
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later