นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 063
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 สิงหาคม 2496
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (วิศวกรรมไฟฟ้า) Imperial College of Science and Technology ประเทศสหราชอาณาจักร
   - Doctor of Philosophy (Digital Communication) Imperial College of Science and Technology ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  148 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนสามเสน
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  e-Mail : htk@nstda.or.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานของรัฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารระบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์ การประมวลผลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบความมั่่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กฎหมาย ICT
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2533
  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2531
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later