นางถวิลวดี  บุรีกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 061
 • ชื่อ-สกุล :
  นางถวิลวดี  บุรีกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - Doctor of Philosophy (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน) สถาบันพระปกเกล้า
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง) สถาบันพระปกเกล้า
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง) สำนักงานศาลปกครอง
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/164 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านปรีชา ถนนศรีนครินทร์
  ต. บางแก้ว อ. บางพลี
  จ. สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ : 0 2753 6684, 0 2141 9599
  โทรสาร : 0 2753 6685
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0046 8888, 08 1625 7576
  e-Mail : beebureekul@gmail.com, thawilwadee@kpi.ac.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานของรัฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557
  • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2557
  • (ปี 2558) ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น
  • (ปี 2555) ได้รับรางวัลผลงานวิจัย : รางวัลระดับดีสาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่"
  • (ปี 2546) ได้รับรางวัลงานวิจัย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2546 สาขารัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา ดัชนีวัดผลการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later