นายต่อพงศ์  เสลานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 059
 • ชื่อ-สกุล :
  นายต่อพงศ์  เสลานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กรกฎาคม 2519
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  965 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2246 3835
  โทรสาร : 0 2245 9846
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 6362 8787
  e-Mail : torpong.third@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • (2552-2554)
  • คณะทำงานกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราช
  • บัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 (2551-2554)
  • คณะทำงาน/ประธานคณะทำงานด้านไม่ใช้คลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
  • โทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (2551-2554)
  • กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ.2546-ส.ค. 2547)
  • ประธานคณะอนุกรรมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
  • (2552-2556)
  • คณะทำงานตรวจรับการศึกษาวิจัยติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • (2551)
  • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2 (2551-2554)
  • คณะทำงานตรวจรับการศึกษาวิจัยการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550-2551)
  • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตัวชี้วัดความสุขของผู้ด้อยโอกาส สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์ (2552-2553)
  • อนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (2554-2556)
  • ผู้ผลิตรายการเสียงจากคนตาบอดไทย สวท.กรมประชาสัมพันธ์ (2543-2551)
  • คณะทำงานด้านการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548-2553)
  • คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548-2556)
  • กรรมาธิการวิสามัญยกร่างพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2550)
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2550)
  • กรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบายองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (2551-2555)
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์สภาผู้ชมและผู้ฟังองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (2551)
  • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (2543-2551)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง (2555-2557)
  • คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2552-
  • 2557)
  • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553-2557)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later