นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 048
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กรกฎาคม 2498
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/99 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2990 7584
  โทรสาร : 0 2990 7585
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9925 3399
  e-Mail : narongsah@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
  • ขับเคลื่อนวางระบบเขตบริการสุขภาพ
  • ปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านสาธารณสุขและวางระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข
  • ขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลคุณธรรมในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later