พลเอก ชูศักดิ์  สันติวรวุฒิ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 044
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ชูศักดิ์  สันติวรวุฒิ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤษภาคม 2496
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  70 สิวลี 2 ถนนรังสิต-นครนายก 52
  ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2533 0577
  โทรสาร : 0 2533 0577
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1876 8056
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รับราชการทหารโดยได้รับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่ในสังกัดกองทัพ ภาคที่ 2
  • ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
  • ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later