นายชูชัย  ศุภวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 040
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูชัย  ศุภวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2496
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Public Health Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Occupational Health Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์ป้องกัน) แพทยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1168 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2511 5855, 0 2924 1692
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9825 0205
  e-Mail : choochaisupawongse@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับ 11) 2 สมัย
  • เลขาธิการแพทยสภา 3 สมัย, กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง 9 สมัยติดต่อกัน, ประธานคณะอนุกรรมการการจริยธรรมของแพทยสภา
  • ประธานชมรมแพทย์ชนบท 2 สมัย
  • กรรมการมูลนิธิมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ / มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ / มูลนิธิหยาดฝน / ประธานมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา / รองประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท /
  • กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดแรก
  • กรรมการองค์การเภสัชกรรม และประธานกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  • รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (คนที่สี่) และประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกรอบที่ 1 ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอำนาจ
  • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • กรรมการสมัชชาปฏิรูป และประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมติสมัชชาปฏิรูปในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2553-2556)
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
  • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หก (พ.ศ. 2558)
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2550
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later