พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 036
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มกราคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2225 6667
  โทรสาร : 0 2221 2878
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9500 1121
  e-Mail : chai.c@mod.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • จัดทำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รับผิดชอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later