นายชัย  ชิดชอบ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 035
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชัย  ชิดชอบ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 เมษายน 2471
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  5259/130 ถนนประชาสงเคราะห์
  แขวงดินแดง เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2276 8318
  โทรสาร : 0 2276 8318
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการ การปกครอง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2512,2526,2529,2535,2538,2539
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2544
  • สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พ.ศ. 2550
  • อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 พ.ค. 2551 ถึง 8 พ.ค. 2554
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554
  • ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2535
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later