นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 033
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 ตุลาคม 2506
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  61 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา-ทับปุด
  ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา
  จ. พังงา 82000
  โทรศัพท์ : 076 460 627
  โทรสาร : 076 460 627
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3758 8181
  e-Mail : chalerm_sak@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมการหอการค้าไทย
  • ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดพังงา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2537
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2534
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later