นายจุมพล  สุขมั่น

 • เลขประจำตัวสมาชิก 029
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุมพล  สุขมั่น
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤษภาคม 2505
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  834/10 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน
  ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย
  จ. เชียงราย 57000
  โทรศัพท์ : 053 716 080, 053 716 081
  โทรสาร : 053 715 508
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1558 8010, 08 9956 1012
  e-Mail : uncletuu.sk97@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
  • ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ ลำปางและเชียงราย
  • อ.ก.พ. กรมบังคับคดี
  • กรรมการตรวจติดตามและประเมินผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
  • กรรมการประเมินผลงานนิติกร เพื่อเลื่อนระดับ 6, 7 และ 8 ในเทศบาลนครลำปาง
  • อนุกรรมการวินิจฉัยโทษและการให้ออกจากราชการ พนักงานองค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดลำปาง
  • อนุกรรมการวินิจฉัยโทษและการให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง
  • อาจารย์พิเศษในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
  • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
  • อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
  • อนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 7 (ภาค 3 นิติธรรม ศาลและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม)
  • อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสมาคมการเมือง
  • รองประธานอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
  • อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
  • อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • ประธานอนุกรรมาธิการยกร่างแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ การดำเนินงานในองค์กรกระบวนการยุติธรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน 3 คณะ
  • อนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later