พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 027
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2496
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Comparative Law California Western School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  428/1 ถนนอิสรภาพ
  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
  กรุงเทพมหานคร 10600
  โทรศัพท์ : 0 2466 7901
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0217 1111
  e-Mail : jira4281@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง เจ้ากรมพระธรรมนูญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด
  • เจ้ากรมพระธรรมนูญ
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2 ตุลาคม 2557-6 กันยายน 2558)
  • กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later