นายจินดา  วงศ์สวัสดิ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 026
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจินดา  วงศ์สวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กรกฎาคม 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  183 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านขามแดง ถนนทางหลวงหมายเลข 1039
  ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร
  จ. ลำปาง 52190
  โทรศัพท์ : 054 338 996
  โทรสาร : 054 338 997
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1993 2153
  e-Mail : jhclp111@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later