นายคุรุจิต  นาครทรรพ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 023
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคุรุจิต  นาครทรรพ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2498
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Petroleum Engineering) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science (Petroleum Engineering) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Petroleum Engineering) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 11 บมจ. ไทยออยส์
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2797 2900 ต่อ 7050
  โทรสาร : 0 2797 2979
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง สุดท้ายก่อนเกษียณอายุ : ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รับราชการกว่า 33 ปี ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านพลังงาน ได้แก่ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศและในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
  • การยกร่างกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย การเจรจาราคาก๊าซธรรมชาติ การบริหาร และแปลงนโยบายพลังงานของชาติไปสู่การปฏิบัติ
  • การประชุมเจรจาระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีด้านพลังงาน รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
  • แผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต อาทิ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย กรรมการ บมจ.ปตท. ประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง บมจ.ปตท.สผ. อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
  • ประธานกรรมการ กฟผ. และปลัดกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บมจ.ไทยออยส์ กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการกฤษฎีกา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later