พลเอก คณิต  อุทิตสาร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 019
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก คณิต  อุทิตสาร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 มีนาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  159 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน
  ต. เขาสามยอด อ. เมืองลพบุรี
  จ. ลพบุรี 15000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1402 9387
  e-Mail : kanid_14@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คสช.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ภากิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)
  • ภารกิจป้องกันประเทศ (กองกำลังบูรพา)
  • ภารกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ภารกิจ กอ.รมน. (ผอ.ศปป.4 ด้านป้องกันปราบปราม ตัดไม้ทำลายป่า, การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ)
  • หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คสช.
  • ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี
  • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก
  • เขียนแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2557
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later