พลโท คณิต  แจ่มจันทรา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 017
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท คณิต  แจ่มจันทรา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 มีนาคม 2496
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  199 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านฟ้าใส บ้านแจ่มจันทรา ถนนราชบุรี-จอมบึง
  ต. เจดีย์หัก อ. เมืองราชบุรี
  จ. ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032 321 749
  โทรสาร : 032 321 749
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1926 5800
  e-Mail : kanitjam@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง ที่ปรึกษากองทัพบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. งานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา อาคาร ถนน สะพาน สนามบิน เขื่อนขนาดใหญ่/การตรวจค้นและกู้กับระเบิด
  • 2. การพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ปะจันต์
  • 3. การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ตึกถล่ม สึนามิ อุทกภัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later