นายขวัญชัย  ดวงสถาพร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 014
 • ชื่อ-สกุล :
  นายขวัญชัย  ดวงสถาพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 เมษายน 2515
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  97/28 หมู่บ้านสราญวงศ์ พาร์ค ซอยสายไหม 61 ถนนสายไหม
  แขวงสายไหม เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9827 2110
  e-Mail : fforkcd@ku.ac.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  อาจารย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษากรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ
  • และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later