นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 012
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกรียงยศ  สุดลาภา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มกราคม 2509
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Graphic Design) Kendall College of Art and Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  23/100 ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1300 3000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยนายถาวร เสนเนียม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later