นายกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 011
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กุมภาพันธ์ 2499
 • การศึกษา :
   - เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  25/770 หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
  ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0 2583 5582
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1919 9166
  e-Mail : kittipitak@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากระทรวง ด้านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • นายกสภาเภสัชกรรม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.
  • คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
  • คณะกรรมการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later