นายกษิดิ์เดชธนทัต  เสกขุนทด

 • เลขประจำตัวสมาชิก 005
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกษิดิ์เดชธนทัต  เสกขุนทด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ตุลาคม 2506
 • การศึกษา :
   - ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  35/1 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านพิงพิมาน
  ต. กุดพิมาน อ. ด่านขุนทด
  จ. นครราชสีมา 30210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3454 5555
  e-Mail : pae2010s@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตำแหน่ง รองประธาน คนที่ 1
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปัจจุบัน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ตำแหน่งรองประธานคนที่ 1
  • 2545 - 2555 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการภาค
  • 2540 - 2544 Save the Children Japan-Thailand ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
  • 2535 - 2540 องค์การนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนา ตำแหน่งผู้ประสานงาน
  • 2532 - 2534 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
  • 2528 - 2532 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ตำแหน่งผู้ช่วย
  • พัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
  • การสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2558
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later