นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 002
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 เมษายน 2506
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2273 9020 ต่อ 3300, 3330
  โทรสาร : 0 2273 9096
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2419 6555, 08 1921 6867
  e-Mail : kumpung@mof.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later