นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 469
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts (Political Science) THE UNIVERSITY OF GEORGIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science (Political Science) THE UNIVERSITY OF GEORGIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Political Science) COLUMBIA UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Political Science) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  75/47 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2333 3702
  โทรสาร : 0 2333 3835
  e-Mail : saraban0100@mhesi.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
     ตำแหน่ง นักวิชาการ นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2563 - ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   - 2560 - 2561 ประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
   - 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ / กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
   - 2538 - 2541 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later