คำแนะนำในการกรอกข้อมูล ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

๑.
ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และชื่อตัว-ชื่อสกุล เมื่อได้รหัสผ่านแล้วให้ดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๒ - ข้อ ๕
๒.
กรณีที่ท่านเข้าใช้งานระบบและไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเกินกว่า ๓๐ นาที เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ท่านต้องเข้าระบบใหม่ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ระบบแจกให้
๓.
กรณีที่ท่านออกจากระบบแล้ว และต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒
กรณีที่ท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ดำเนินการใหม่ตามข้อ ๑
๔.
กรอกข้อมูลในแบบกรอกตามลำดับ ดังนี้ ประวัติหลัก ประวัติที่อยู่ ประวัติบุคคลในครอบครัว การศึกษา/
อบรม/ดูงาน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕.
เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกในระบบแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์ม ส.ส. ๑ ก ส.ส. ๓
และ ส.ส. ๔ เพื่อนำมารายงานตัว ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนำมาลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ยกเว้นข้อมูลในแบบ ส.ส. ๒ ให้มากรอกในวันรายงานตัวต่อหน้า
เจ้าหน้าที่
๖.
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับใช้เผยแพร่ทั่วไป
๒. เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตภายใต้โฮมเพจของรัฐสภา